Om skolan

Furubergsskolan är en F-5 skola som ligger i centrala Varberg.

Skolan har 334 elever som går i två olika byggnader. Förskoleklassbarnen, ca 60 stycken, går i lokaler som ligger vid Mandelgatan (se karta). De har även största delen av sin fritidsverksamhet där, fritidshemmet Diamanten.

På Furubergsskolan har vi åldershomogena klasser men på skolans fritidshem har vi åldersblandade grupper. Vi har tre fritidshem för åldrarna 7-12 år, Rubinen, Safiren och Smaragden.

Förskollärare, lärare och fritidspedagoger tar tillsammans ansvar för elevernas hela dagar. Vi arbetar för att skolan skall vara en trygg och stimulerande lärmiljö, en förutsättning för att eleverna skall få de kunskaper och värderingar som skolan vill förmedla.

På Furubergsskolan strävar vi efter att eleverna skall få inflytande över utbildningen, ett inflytande som anpassas efter deras ålder och mognad. De skall få kunskap om, och utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Vårt mål är att utbilda och fostra våra elever till självständiga och ansvarstagande individer.

 

skolkarta2013

Annonser