Specialpedagog

Furubergsskolan har specialpedagogisk kompetens på flera nivåer;  specialpedagog Mari Lilja samt lärare med viss specialpedagogisk kompetens. Skolan har dessutom tillgång till Margaretha Bengtsson, specialpedagog inom tal- och språk.

Utgångspunkter

 • ”Elever i behov av särskilt stöd”. Begreppet innebär att elever under kortare eller längre tid har behov av särskilt stöd för att nå målen.
 • Skollag, grundskoleförordning, läroplan och kursplan

Lagar och förordningar finns här: Skolverket

Specialpedagogiskt arbete

Arbetet har två huvudsakliga inriktningar; ett förebyggande utvecklingsarbete och ett aktivt lösningsinriktat arbete för att främja lärande och hälsa hos elever i behov av särskilt stöd. Följande arbetsuppgifter ingår:

 • undervisning
 • handledning/rådgivning till lärare/arbetslag
 • pedagogiska kartläggningar och stöd i arbetet med åtgärdsprogram
 • samtal med elever och föräldrar
 • skolutveckling
 • förebyggande arbete i elevhälsoteamet

Arbetets inriktning utifrån styrdokument och riktlinjer

 • Alla som arbetar i skolan ska hjälpa elever som är i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande.
 • Svårigheter ses i ett relationellt perspektiv, vilket innebär att de uppstår i mötet mellan individ och omgivningens krav. Skolan ska skapa en gynnsam lärmiljö för alla elever.
 • Elever undervisas i möjligast mån inom klassens ram. Därutöver kan eleven under en kortare eller längre period vara i behov av specialpedagogiskt stöd, individuellt eller i liten grupp.
 • Samarbete mellan lärare, elev, föräldrar och elevhälsoteam är grunden för elevers framgång.
 • Arbetet utgår från elevers starka sidor och bygger på sådant som fungerar.

Mari Lilja
Specialpedagog

Annonser